لینک خرید فایل|مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگي|

مهارت اجتماعي,مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي, مهارت اجتماعي فرزندان افراد غير فرهنگيمهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگي|34008405|nol40061240|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگي آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله واهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سئوالات و فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرها

فصل دوم

مقدمه

زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان

تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان

شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی

نیاز به امنیت اجتماعی

نیاز به تعلق داشتن

نیازبه توجه

نیاز به تحسین

نیاز به موفقیت

تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان

تقویت ابزارهای ارتباطی

ارتباط غیر کلامی

اساسی ترین نیاز نسل جوان و نوجوان

تاثیر خانواده و گروه همسالان بر نوجوان و جوان

نگرش ایستا و بازدارنده

نگرش آزاد منشانه وافراطی

نگرش متزلزل و تخریبی

نگرش پویا و سازنده

نظریه موریس دبس

تاثیر دوستان و همسالان در نصمیم گیری های نوجوان

مهارتهای اجتماعی

تعریف مهارتهای اجتماعی

نظریه یادگیری

پاداش وتنبیه

مشاهده الگو

نظریه میدانی

نظریه گروه اجتماعی

هنجار

نقش

روی آورد اجتماعی

روی آورد شناختی (تحولی نگر)

پرورش مهارتهای اجتماعی

انتخابهای مهارتهای اجتماعی

نظریه مورگان وتراور

عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی

تئوریهای رشد

نظریه اریکسون در مورد تئوری رشد

معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت

ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی

ارزیابی رفتارهای عاطفی

ارزیابی رفتار شناختی

مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان

جنسییت و مهارتهای اجتماعی

انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف

مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت

ادراک اجتماعی

حل مساله

خود آموزی

نوسازی شناختی

ماهیت مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی

ارتباط وارتباط میان فردی

ارتباط بین نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذیر است

ارتباط بین نوجوانان وجوانان هدفمند است

ارتباط بین نوجوانان چند بعدی است

اشکالات ناشی از اختلالات عاطفی وبیماریهای روانی درنوجوانی وجوانی

عقب نشینی وبازگشت

همانند سازی

برون افکنی

جبران

دلیل تراشی

سرکوبی

نگرانی

ترس

احساس حقارت

اضطراب

حالات هیستریک

رهنمودهای اسلام برای برخورداری با جوانان و نوجوانان

پیشینه تحقیق در ایران

پیشینه خارج از کشور

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

آمار توصیفی مربوط به مهارت اجتماعی

آماراستنباطی مربوط به فرضیات مهارت اجتماعی گروه های مختلف

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

خلاصه

منابع و مأخذ

قسمتی از متن :

عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در کسب مهارتهای اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میکند۰ روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف وفرضیات تحقیق از نوع عملی مقایسه ای است یعنی در واقع محقق با مقایسه دو گروه می خواهد میزان مهارت اجتماعی هر گروه را بررسی کند.جهت بررسی میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان افراد فرهنگی وغیر فرهنگی دو گروه انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مهارتهای اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته اند.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی که در سال تحصیلی ۸۵-۸۴در شهرستان لالی مشغول به تحصیل میباشند وطبق آمار ۴۵۰نفر جزو نمونه آماری بوده اند .

برای تجزیه وتحلیل داده های آزمون نیز از روش آمار استنباطی شامل(tدو گروه مستقل،آزمون تحلیل واریانس)وهمچنین آمارتو صیغی شامل میانگین نما،میانه و…استفاده شده است ودر نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی بیشتر از فرزندان افراد غیر فرهنگی است ومهارت اجتماعی دختران بیشتر از مهارت اجتماعی پسران است.


مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن📝تحقیق درباره رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه📝تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي📝تحقیق در مورد رشد نقدينگي و مهار آن📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تجهیز منابع بانکی📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بازاریابی گردشگری📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بازارهای مالی و بورس📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه گذاری📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم سازگاری📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مهارتهای خودآگاهی و حل مساله📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و اهمیت نقدشوندگی📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم آموزش از راه دور📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم آموزش مجازی📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بلوغ تجارت الکترونیک📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم ورشکستگی📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم رفتار فرانقش📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بازاریابی اجتماعی📝مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم تعالی سازمانی📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم سازمان یادگیرنده📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و تئوری های ورشكستگي (درماندگی)📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و تاریخچه حاکمیت شرکتی📝تحقیق بررسی عالم برزخ📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های سرمایه گذاری خارجی📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های اقلام تعهدی